Om Fair Fonden

Vi arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark.

 

Fair Fonden er stiftet i 2019 og stræber efter at gøre hverdagen og livet bedre for de børn i Danmark der har brug for det.


Fair Fondens bestyrelse består af personer fra erhvervslivet der kan bidrage med netværk og som på egen krop kan relatere til at være afskåret fra de samme levevilkår som venner og legekammerater og være afskåret fra oplevelser grundet sygdom, fattigdom og mobning m.m.

 

Fair Fonden hjælper børn og unge direkte og inddirekte via indsamlede midler fra virksomheder og events, til udvalgte personer og organisationer der gennem forskning og socialt arbejde opfylder Fair Fondens rammer for tildeling af indsamlede midler.

 

Fair Fondens samarbejder blandt andet med arrangører af events, der gør at Fair Fonden udover indsamlede midler kan tilbyde fantastiske oplevelser for danske børn med et behov.

Hvis du kunne gøre en positiv forskel for et barn...
Ville du så gøre det...??

Vores Mission

Fair Fonden er blevet skabt på baggrund af egne erfaringer og oplevelser Fair Fondens stiftere har gjort sig gennem livet.

Ud fra mange overvejelser startede Fair Fonden, da vi fandt det nødvendigt at ”feje for egen dør før du fejer for andres”.
Mens mange organisationer indsamler til børn i udlandet,  ser vi muligheden for at gøre en forskel i vores eget land først.

Der er mange børn og unge i Danmark der kunne få en bedre hverdag, en bedre chance for muligheder eller hvis fremtid ville kunne forbedres med selv den mindste hjælp.

Mange gange ved man ikke hvor man skal finde hjælp, hvis man står i problemer eller hvis hverdagen er svær og det bliver en vane, ”at nøjes med”.

 

Vores Vision

"Hvis nu I kunne gøre en forskel på en simpel måde eller med simple midler, ville I så ikke gøre det? ".


Derfor startede vi Fair Fonden, for at give alle en mulighed for at kanalisere hjælpen direkte dertil hvor hjælpen gør en forskel.

Sammen kan vi gøre en forskel. Hjælp os med at gøre en forskel der betyder noget for mange.

 

- Sammen med jer arbejder vi for at give børn et bedre liv i Danmark.

- Sammen med jer hjælper vi og styrker børn.

- Sammen med jer kæmper vi for at børns barndom kan forblive den lykkeligste tid.


- Sammen med jer arbejder vi for at give danske børn og unge den bedste barndom.

- Sammen med jer arrangerer vi oplevelser for de dårligst stillede børn og unge i Danmark.
 

Det gør vi sammen!

 

- UDEN ET ORDENTLIGT FUNDAMENT, KAN MAN IKKE BYGGE -
- STABILITET KRÆVER STØTTE -

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

§ 5. Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.


§ 5. Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6. Foreningens daglige ledelse


§ 6. Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 4-årig periode.


§ 6. Stk. 2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


§ 6. Stk. 3.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter er gældende frem til den ordinære generalforsamling, der afholdes 4 år efter valgperiodens begyndelse. Indtræder et bestyrelsesmedlem således midt i en periode, fratræder vedkommende på samme tidspunkt som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


§ 6. Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.


§ 6. Stk. 5.
Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision


§ 7. Stk. 1.
Foreningens regnskab følger kalenderåret


§ 7. Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.


§ 7. Stk. 3.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.


§ 7. Stk. 4.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§ 8. Tegningsregler og hæftelse


§ 8. Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


§ 8. Stk. 2.
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå̊ aftale herom.


§ 8. Stk. 3.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9. Vedtægtsændringer


§ 9. Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


§ 9. Stk. 2.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning


§ 10. Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


§ 10. Stk. 2.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2. fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


§ 11. Datering.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22.februar 2019.

Vedtægter i Fair Fonden

§ 1. Navn og hjemsted


§ 1. Stk. 1.
Foreningens navn er Fair Fonden

§ 1. Stk. 2.
Foreningens binavn er The Fair Trust Fund

§ 1. Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.


§ 2. Formål


§ 2. Stk. 1.
Det vedtages at stifte den almennyttige forening Fair Fonden, der har til formål direkte og indirekte at støtte dårligt stillede børn og sygdomsramte børn gennem indsamling og donations-arrangementer.


§ 3. Medlemskreds


§ 3.  Stk. 1.
Som medlemmer optages sponsorer og enhver, der er bosiddende i Danmark, og som har lyst og vilje til at yde en arbejdsindsats for foreningens formål.


§ 3. Stk. 2.
Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.


§ 3. Stk. 3.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af hvert regnskabsår, eller øjeblikkeligt, hvis dette findes nødvendigt fra foreningens side.


§ 3. Stk. 4.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.


§ 3. Stk. 5.
Medlemmerne er forpligtede til aktivt og loyalt at overholde dansk lovgivning samt de af bestyrelsen til enhver tid gældende etiske retningslinjer.

 

§ 4. Generalforsamlingen
 

§ 4. Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§ 4. Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.


§ 4. Stk. 3.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer er forpligtede til at tilstræbe en aktiv deltagelse i foreningens generalforsamlinger og skal ved forfald meddele bestyrelsen skriftligt afbud senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer er dog kun stemmeberettigede, når de har været indmeldt i Fair Fonden i mindst 6 måneder, idet denne regel dog ikke finder anvendelse i Fair Fondens første 6 måneder.


§ 4. Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag                                                                                                                                              
6. Fastsættelse af kontingent                                                                                                                                   
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                                           
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt


§ 4. Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.


§ 4. Stk. 6.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger dirigenten.


§ 4. Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer svarende til det antal personer, der skal vælges. 

 

 

 

Bliv Frivillig i Fair Fonden

Bliv frivillig i Fair Fonden og Fair Events
 

Som  frivillig bliver du en del af en organisation der fejer for egen dør først og lader de indsamlede midler blive tildelt i Danmark.

Du er med til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark samtidig med at du selv får en masse gode oplevelser.

Arbejder du som frivillig i Fair Fonden og Fair Events er du en del af et fællesskab, som arbejder for at forbedre vilkårene for de socialt udsatte børn i Danmark.

Du har mulighed for at hjælpe direkte ved at blive frivillig i et af vores events.
Vi er en seriøs velgørenhedsorganisation, men vi mener at vi skal have det sjovt når vi arrangere eller deltager i events.


Hvad er frivilligt arbejde?
 

Frivilligt arbejde er defineret som arbejde man udfører uden tvang og uden løn. I Fair Fonden spænder det frivillige arbejde bredt og afhænger af hvilken aktivitet du vælger at blive frivillig i.

Som frivillig har du derfor mulighed for at vælge det frivillig job som passer bedst til dine kompetencer, tid, interesse og hverdag. Vi har alt fra mobile kaffesalg til kontor arbejde.
 

Tid er en vigtig faktor når du overvejer at blive frivillig.

De fleste events  kræver at du kan binde dig et vist antal timer hver uge over en given periode. Som udgangspunkt, alt efter aktivitet, skal du regne med at kunne bruge 2-5 timer om ugen på frivilligt arbejde. 

 

Kontakt os hvis du vil være frivillig.

 

- At starte livet med begrænset muligheder, kræver
ikke kun styrke og mod, men også en masse opbakning  -

KONTAKT FAIR FONDEN

STØT FAIR FONDEN

Industriparken 12, Lind.
7400 Herning.
Danmark
Web:  www.fairfonden.dk
FB: Fair Fonden på Facebook

Email: info@fairfonden.dk

Telefon: 20 90 30 20 eller 61 66 79 66

CVR: 40295682
Indsamlingstilladelse: TRYK HER

MobilePay: 22 22 72

BANKOVERFØRELSE:

Bank: Vestjysk Bank
Reg: 7608
Konto: 1746455